Vedtægter for støtteforeningen ”TræningsHusets Venner”

§ 1. Navn og hjemsted

Stk 1. Foreningens navn er "TræningsHusets Venner.
Stk 2. Foreningen er støtteforening for TræningsHuset-Lind (herefter TræningsHuset).
Stk 3. Foreningens hjemsted er Lind, Herning.
Stk 4. Adressen er hos den til enhver tid siddende formand.

§ 2. Formål

Stk 1. Foreningens formål er at bakke op om TræningsHuset og deres aktiviteter, både med praktisk hiælp og/eller økonomisk støtte, f.eks. til nyanlæg, nyanskaffelse, medlemsfest, udflugter og træningsferier. Foreningen kan stå for eller bistå TræningsHuset i forskellige aktiviteter / tiltag.
Stk 2. Foreningen har også det formål at udbrede kendskabet til TræningsHusets sundhedsfremmende aktiviteter, muligheder og gode fællesskab. Det kan f.eks. være annoncering at arrangere åbent hus og foredrag.
Stk 3. Foreningen har ydermere det formål at arbejde med sundhedsfremmende aktiviteter for alle. Det kan f.eks. være foredrag, idrætsaktiviteter, kostvejledning og livsstil. Det kan også være at igangsætte specialhold for forskellige patientgrupper (a la Hjerteholdet).
Stk 4. Foreningens formål er almennyttigt, da foreningen gennem sine aktiviteter skaber grundlag for at støtte TræningsHuset og folkesundheden, hvorimod det ikke er et formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser.

§ 3. Foreningens organisatoriske selvstændighed

Foreningen er en selvstændig juridisk enhed. Foreningen støtter TræningsHuset's aktiviteter, men har ingen indflydelse på ledelsen af TræningsHuset.

§ 4. Medlemsforhold

Stk 1. Som medlemmer af foreningen kan alle interesserede personer og virksomheder optages. Bestyrelsen kan dog afslå en anmodning om medlemskab, såfremt saglige grunde måtte tale herfor.
Stk 2. lndmeldelse sker ved henvendelse til formanden/kassereren. Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af året
Stk 3. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.
Stk 4. Foreningens medlemmer er opdelt i 3 grupper:
a. Alle enkeltpersoner eller virksomheder med et medlemskab i TræningsHuset kan optages som medlem med stemmeret på generalforsamlingen (en virksomhed har en stemme).
b. Alle, enkeltpersoner eller virksomheder, som ikke har et medlemskab i TræningsHuset kan optages     som støttemedlemmer. De har ikke stemmeret, men må gerne komme med input og forslag.
c. Sponsorer, kan være enkeltpersoner eller virksomheder som ønsker at støtte foreningen med bidrag, engangs eller løbende. Sponsorer har ikke stemmeret, men må gerne komme med input og forslag. Deres bidrag kan øremærkes til bestemte aktiviteter, som falder inden for foreningens formå|.
Stk 5. Udmeldelse sker ved e-mail til formanden/kassereren med 4 ugers varsel Der ydes ikke refusion på medlemsgebyret. Ved kontingentrestance slettes medlemskabet automatisk.
Stk 6. I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
Stk 7. Medlemmer skal opgive gyldig e-mail og telefonnummer. Hvis dette ikke er opfyldt, er det medlemmets eget ansvar at følge med på foreningens Facebook side (og/eller evt. hjemmeside).

§ 5. Kontingent

Stk 1. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk 2. Kontingent er fastsat til 200 kr./årligt.
Stk 3. Medlemskontingentet betales en gang årligt og skal være indbetalt senest den 31. januar.
Stk 4. Bestyrelsen fastlægger opkrævningsform
Stk 5. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke indbringes for generalforsamlingen.

§ 6. Ordinær generalforsamling

Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Stk 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Stk 3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel på foreningens Facebook-side og via e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse. lndkaldelsen skal indeholde tid og sted, foreløbig dagsorden, evt. forslag fra bestyrelsen samt besked om, at forslag skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Og endvidere foreningens/formandens telefon og e-mail. Endelig dagsorden skal kunne ses på foreningens Facebook side (og hjemmeside såfremt en sådan oprettes) senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 a. Valg af dirigent.
 b. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 c. Aflæggelse af regnskab.
 d. Fastsættelse af kontingent.
 e. lndkomne forslag.
 f. Valg til bestyrelsen:
   I.  3 af 5 medlemmer af bestyrelsen i lige år og 2 af 5 i ulige år.
   ll.  1-2 bestyrelsessuppleanter hvert år.
g. Valg af en revisor.
h. Eventuelt nedsættelse af udvalg.
i. Eventuelt
Stk 5. Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten bør ikke være en fra bestyrelsen. Stk 6. Stemmeret har alle medlemmer med medlemskab af TræningsHuset samt betalt kontingent til foreningen (§ 4 stk. 4 a). Der kan ikke stemmes via fuldmagt.
Stk 7. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
Stk 8. Alle beslutninger og valg på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelig hed bortfalder forslaget.
Stk 9. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde (skriftligt - brev eller e-mail) senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk l0. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der fremsættes ønske om andet.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, når bestyrelsen skønner at der er behov herfor. Stk 2. Endvidere kan 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætte krav herom over for formanden med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse.
Stk 3. lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel på foreningens Facebook-side og via e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse.

§ 8. Bestyrelsen.

Stk 1. Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet. Dog kan der ydes refusion af udgifter efter regning (skal være forhåndsgodkendt af bestyrelsen).
Stk 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1-2 suppleanter.
Stk 3. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Medlemmerne kan foreslå støtte til formå!, og TræningsHuset kan ansøge om støtte, men foreningens bestyrelse beslutter hvilke formå|, der støttes.
Stk 4. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens indtægter og udgifter - herunder fordelingen af den økonomiske støtte indenfor foreningens formå|.
Stk 5. Bestyrelsen kan søge støtte fra fonde og firmaer, samt § 18-midler (§18 i Lov om Social Service) mm hvor dette er muligt.
Stk 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og næstformand, kasserer i ulige år. Suppleanter vælges for et år.
Stk 7. Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er underlagt de almindelige regler for tavshedspligt i henhold til persondataloven.
Stk 8. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen og af TræningsHuset.
Stk 9. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når de skriftligt har tilkendegivet, at de vil modtage valg til bestyrelsen .
Stk 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen.
Stk 11. Bestyrelsen kan vælge at oprette en hjemmeside, hvis dette findes formålstjenlig.
Stk 12. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg efter behov.
Stk 13. Bestyrelsens møder:
 a. Bestyrelsen holder minimum fire årlige møder.
 b. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
 c. Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne.
d. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne (herunder formand eller næstformand) er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
 e. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde et mødereferat af hvert bestyrelsesmøde, som senest 10 dage efter mødet sendes til bestyrelsen. Beslutningsreferatet er godkendt hvis ikke der gøres indsigelse inden 8 dage efter udsendelsen.
 f . Beslutningsreferaterne kan rekvireres af medlemmer som ønsker dette.
g. Dagsorden udsendes senest en uge før det planlagte møde finder sted. Følgende faste dagsordenspunkter skal indgå:
   l.  Godkendelse af dagsorden,
   ll.  Godkendelse af referat,
   Ill.  Orientering,
   lV.  Økonomi,
   V.  Aktiviteter  
   Vl.  Eventuelt.

§ 9. Regnskab og revision

Stk 1. Foreningens regnskabs- og kontingent-år følger kalenderåret.
Stk 2. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk 3. Kassereren inkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses.
Stk 4. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab, som skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk 5. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

§ 10. Tegningsret og hæftelse

Stk 1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.
Stk 2. Låneoptagelse på mere end 50.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk 3. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, andet end hvis dette er særlig aftalt.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes senest 4 uger tør mødet.
Stk 2. Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 12. Opløsning

Stk 1. Beslutning om opløsning af foreningen kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger (ordinær og/eller ekstraordinær). Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.
Stk 2. Dog kan den samlede bestyrelse beslutte at opløse foreningen, hvis ikke der kan skaffes kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun kortvarig fungere med minimum 3 medlemmer.
Stk 3. Foreningens formue tilgår TræningsHuset, dog med undtagelse af midler, som er søgt og bevilget til mere generelle aktiviteter (iflg. § 2 stk. 3), og hvor der er krav om tilbagebetaling. lngen medlemmer kan få andel i
formuen.

Disse vedtægter er vedtaget på foreningen TræningsHusets Venners stiftende generalforsamling og revideret på den ordinære generalforsamling 2022

  Dato: 05-05-2022
 Referent: Lone Jakobsen
Dirigent: Jørgen Bendtsen