Referat af generalforsamlingen den 05.04.2022


1. Velkomst.

- Formanden bød velkommen.

 2. Valg af dirigent. 

- Ingen meldte sig, formanden fungerede som dirigent. 

3. Valg af referent. 

- Foreningens sekretær blev valgt som referent.

 4. Formandens beretning.

 - Formanden berettede om året der gik samt nye forslag, som vi skal i gang med at kigge på.

- Vi vedlægger formandens beretning

 5. Fremlæggelse af regnskab til orientering ved kassereren.

 - Da vores kasserer er på ferie, fremlagde formanden regnskabet. Regnskabet blev vedtaget uden

  bemærkninger.

 6. Fastlæggelse af kontingent for 2022.

 - Bestyrelsen havde foreslået at kontingentet forblev uændret – altså 200 kr. pr. person. Der var ikke andre

  forslag og forslaget om 200 kr. pr. person blev vedtaget.

 7. Vedtægtsændringer.

 - En enig bestyrelse har foreslået nogle ændringer/rettelser i foreningens vedtægter. Se vedlagte bilag.

  Alle ændringer/rettelser blev vedtaget.

 8. Indkomne forslag.

 - Der var ingen

 9. Valg til foreningens bestyrelse.

- Følgende var på valg: Jørgen Bendtsen, Lone Jakobsen, Mariann Ø. Christoffersen, Jesper Johansen samt

  suppleanter Gitte Kildevang og vakant. Jesper er udtrådt af bestyrelsen på grund af ændrede arbejdstider og

  Frank Schmücker vil gerne være suppleant.

  Der var ikke andre som havde lyst til at stille op.

   Følgende personer blev genvalgt:  Jørgen Bendtsen, Lone Jakobsen, Mariann Ø. Christoffersen. Samt Gitte Kildevang og Frank Schmücker som

  suppleanter.

 10. Valg af revisor.

 - Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Hardy Bang. Ingen andre havde lyst til at stille op.

  Hardy Bang blev genvalgt.

 11. Eventuelt.

 - Forsamlingen udtalte ros til bestyrelsen

- ellers ingen punkter

Bestyrelsens beretning 2022

TræningsHusets Venner er stadig en ny forening. Vi nærmer os vores 2-års fødselsdag. Den første ordinære generalforsamling måtte pga. Corona‘en udsættes 4 måneder, men i år kan vi holde den her i marts iht. vedtægterne

De første år har været præget af Corona-pandemien, og det må vi desværre nok leve med nogen tid endnu. Forhåbentlig kan vi slippe for flere nedlukninger.

Ved genåbningen i maj 21 fik vi, som alle ved, mulighed for at vise foreningens værd. Ca. 2/3 af foreningens daværende 60 medlemmer meldte sig til den frivillige Corona-vagordning, som gjorde det muligt for TræningsHuset at nærme sig normale åbningstider. Lene og Helene var taknemmelige for hjælpen, og det var de mange medlemmer, som kom og trænede, bestemt også. Og alle os, som sad vagt, havde da også nogle gode timer i vagtstolen. En anden god ting ved vagtordningen var jo, at foreningen blev synlig, og medlemstallet steg.

Ved årsskiftet var vi 80. Der er siden kommet 2 til, men desværre også frameldt 4. Pt. har vi derfor 78 medlemmer. Og selv om vi jo gerne vil være endnu flere, så er det vel egentlig helt fint. Men vi drømmer da om at nå 100 medlemmer i år.

Årets resultater?

Ja, vi fik en god sponsoraftale med Vestjysk Bank. En aftale, som giver os et årligt beløb, samt betyder, at vore medlemmer kan booke en aftale med Vestjysk Bank for at afprøve om et bankskifte kunne være attraktivt. Uanset mødet udfald får medlemmet et gavekort på 500 kr. Og hvis mødet resulterer i et nyt kundeforhold, sætter Vestjysk Bank et beløb hen til vores forening. Dette beløb får foreningen udbetalt på et tidspunkt efter aftale, og således, at vi ikke kender udfaldet af medlemmernes møde med banken.

En anden god aftale giver dig 25% rabat på strik fra S.N.S. Herning. Ud over de originale sømandstrøjer fremstiller firmaet mange andre strikvarer.  Se mere på hjemmesiden S.N.S. Herning.

Foreningen stod for at arrangere efterårets medlemsfest i TræningsHuset, hvor bestyrelsen, sammen med nogle frivillige, klarede opstilling, borddækning mm. og oprydning den efterfølgende dag. Vi havde også påtaget os ansvaret for baren samt de praktiske ting under festen. Støtteforeningen lejede borde og stole til festen, samt indkøbte service fra genbrug. Tilbagemeldingerne sagde at det var en dejlig aften.

Vi gennemførte også den aktivitet, vi måtte aflyse sidste år. En gåtur ved Løvbakkerne med amerikansk lotteri, æbleskiver og saft/gløgg. Gåturen var på astronomi-stien med Hans Rosbjerg fra Herning Astronomiforening som guide og fortæller.  Derefter hygge mm i Løvbakkehuset. Gevinsterne var denne gang sponseret af TræningsHuset, Vestjysk Bank, Fox and Hounds, Familien KL samt Michael Facius. Et vellykket arrangement iflg. tilbagemeldingerne.

Samme formiddag havde TræningsHuset åbent hus med bl.a. 2 demo-hold med trampolin fitness. Alle deltagerne samt Lene og Helene var vildt begejstrede og havde lyst til mere. Efter disse hold kom Jørgen Nissen fra Vestjysk Bang hen til undertegnede og spurgte, om støtteforeningen kunne tænke sig at være sponsor på nogle trampoliner, da han i så fald også ville finde nogle penge til dette. Bestyrelsen tog en snak om dette medens de gjorde klar til gløgg og æbleskiver og blev enige om at give et beløb. TræningsHuset købte trampolinerne og har hold hver torsdag og hver anden tirsdag – det er rigtig populært.

Jesper Johansen har desværre valgt at stoppe i bestyrelsen pga. ændrede arbejdstider. Vi vil gerne takke Jesper for hans store indsats for foreningen og ønske ham alt mulig held og lykke fremover. Heldigvis vil Jesper fortsat stå til rådighed som frivillig når der er behov for dette. Tak Jesper (giv ham lige en hånd!).

Så vil jeg også benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for en god indsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Det er dejligt at komme til bestyrelsesmøderne, for det mærkes tydeligt, at vi alle brænder for TræningsHuset, og ønsker det bedste for fremtiden.

Bestyrelsen har enstemmigt besluttet at foreslå, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres til 5. Dette vil gøre det lettere at finde tider til møderne, hvor alle kan. Og vi er jo en ret lille forening med forholdsvis få medlemmer. Vi har også nemt ved at få frivillig hjælp, når der skal laves praktiske ting. Vi håber at generalforsamlingen kan godkende de ændringer, justeringer og rettelser i vedtægterne, som vi har foreslået.

https://www.facebook.com/TraeningsHusetsVenner

https://træningshusetsvenner.dk/

 

Og fremtiden?

•     Restriktionerne er væk, og Corona’en forsvinder eller bliver mere som den influenza, vi kender så godt.

•     Flere medlemmer – ja tak. Det giver jo mulighed for at få flere gode aftaler i hus.

•     Vi i bestyrelsen har nogle ideer, vi arbejder med. Bl.a. tænker vi på noget ved Fuglsang Sø / det blå rum og i skoven ved Skærbæk.

•     Vi har forslag om et Rosè-løb (gå-tur) og om et udendørs motionsevent med noget grill-hygge.

•     Vi har fået et ønske om et tango-arrangement.

•     Vi har også tanker omkring en træningsferie, men det vælger vi at lade ligge, til vi kan være mere sikker på at kunne gennemføre dem.

•     Foredrag af advokatfirma Bale – hvis interesse.

•     Har du ønsker eller forslag til aktiviteter eller rabatter, så kom endelig med dem.

Tak.